Filmvisning om hyggesfritt och naturnära skogsbruk. Vi ser en inspelad föreläsning av Eva-Lotta Hultén, författare till boken Skogspraktikan, därefter frågestund och diskussion ledd av Tommy Sandström.

Ett naturnära skogsbruk är en viktig del i lösningen både på klimatproblemen och den sjunkande biologiska mångfalden. Det innebär att man byter brukningsmetod, från att odla träd till att förvalta skogssystem.

Det ger mer stabila ekosystem som bättre står emot storm, brand, torka, insekts- och svampangrepp. Skogen blir både mer ekologiskt och ekonomiskt tålig.Forskning visar rentav att kontinuitetsskogsbruk på många marker är mer ekonomiskt lönsamt för skogsägaren redan idag.

Med naturnära skogsbruk bevaras livsmiljöer och skogskänsla hela tiden, vilket också gynnar biologisk mångfald, rekreation och skönhetsvärden.